Trần sao nhân tạo – Mỹ Giang Quận 7

Trần sao nhân tạo tại Mỹ Giang Tp. Hồ Chí Minh

  • Thành viên tham gia thi công : 02.
  • Số ngày thực hiện: 10
  • Tổng diện tích thực hiện 25m2
Giới thiệu

Giới thiệu